کشور محل چاپ: ایران

ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی

فرمت: چاپی و الکترونیکی

قابل دسترسی از:  magiran.com, noormags.ir, sid.ir

درصد پذیرش مقالات: 10%

وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی

نوبت‌های چاپ: فصلنامه

دسترسی قبلی: بلی

زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)

حوزه تخصصی: علوم سیاسی

هزینه چاپ مقاله: رایگان

دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی

شماره جاری: دوره 15، شماره 49، سردبیر، زمستان 1398