نویسنده = شاهین پهنادایان
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر ساختار اجتماعی و اقتصادی ایران عصر قاجار

دوره 13، شماره 38، بهار 1396، صفحه 173-194

شاهین پهنادایان