کلیدواژه‌ها = نظام سیاسی
تعداد مقالات: 2
1. نقش آفرینی فراحقوقی احزاب در نظام سیاسی ایران با مطالعه تطبیقی

دوره 17، شماره 55، تابستان 1400

10.30495/psq.2021.1926155.2022

احمد ساجدی؛ روح اله رحیمی؛ حسین علائی؛ خدیجه کریمی اصفهانی