شماره جاری: دوره 15، شماره 49، سردبیر، زمستان 1398