دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله مستخرج از رساله دکترا

1. تبیین بحران افغانستان : بر اساس مدل مایکل برچر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1398

مهرداد خادمی؛ امیرهوشنگ میرکوشش؛ احمد اشرفی


مقاله مستقل پژوهشی

2. استقرار سپر دفاع موشکی در منطقه خلیج فارس و تاثیر آن بر امنیت منطقه (2001 -2017)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1398

حسن خداوردی؛ علی اصغر غفاری چراتی


3. نمودهای دموکراسی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1398

مهدی مهرابی دره یادگاری؛ جمیل حسن پور


4. بردگی جنسی کودکان و سازوکارهای مقابله با آن در نظام بین المللی حقوق بشر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1398

پری چهر عالی پور؛ زینب عصمتی


مقاله مستقل پژوهشی

5. واکاوی چگونگی حمایت از پناهندگان از دیدگاه سیاسی و حقوق بشر دوستانه (ابعاد و رویکردها)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1398

سعید جهانگیری؛ صادق زیبا کلام؛ محمد رضا متین فر


6. بررسی تطبیقی استعاره های سیاسی در سخنرانی های رؤسای جمهور پس از انقلاب اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1398