دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی توسعه نیافتگی ایران در عصر قاجار از منظر الگوی مفهومی دولت نرم میردال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1399

زهرا آریاکیان؛ علی اکبر امینی؛ اهورا راهبر؛ اصغر کیوان حسینی