بررسی نقش دولت چین در توسعه این کشور

نوع مقاله: مقاله مستقل پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، گروه روابط بین‌الملل، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، گروه روابط بین‌الملل، اصفهان، ایران

چکیده

   فهم روندهای توسعه در کشورهایی که توفیق دستیابی به این مهم را داشته‌اند، ارزش‌های نظری و کاربردی فراوانی برای سیاست گذاران و نخبگان جوامع در حال توسعه دارد. در میان کشورهای کامیاب در تحقق توسعه، بی تردید کشور چین دارای تجربه‌ای گرانبها و به گمان بسیاری از صاحب نظران، دارای تجربۀ اعجاب آوری در مسیر دستیابی به توسعه بوده است. اولین و مهم‌ترین عامل موفقیت این کشور،‌ وجود دولتی توسعه‌خواه است. این دولت از طریق نخبگان توسعه‌گرا، نظام اداری کارآمد و ناسیونالیسم ملی‌گرای خود، توانست سیاست‌های عقلانی و مناسبی را طراحی و اجرا کند؛ سیاست‌هایی که با هدف توسعة کشور و صنعتی‌شدن طراحی شده بودند. موفقیت این کشور، حاصل تلاش دولتی توسعه‌خواه و نظام اداری طرفدار توسعه بود. این مقاله بر آنست تا با بررسی دولت توسعه‌گرای چین که اهداف توسعه‌ای‌ آن به طور سیاسی جهت‌گیری شده‌اند؛ نشان دهد که کارکرد، نیرو محرکه و آهنگ استراتژی رشد و توسعة این کشور، از خلال ساختارهای دولتی قابل پیگیری است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات