جهانی شدن وتاثیرات سیاسی آن در ایران

نوع مقاله : مقاله مستقل پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم سیاسی گرایش جامعه شناسی سیاسی دانشگاه تهران

2 دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده

دراین مقاله مفهوم جهانی شدن و دیدگاه نظریه پردازان مختلف مورد بررسی قرارمی گیرد. جهت مطالعه ابعاد مختلف جهانی شدن تلاش شده از یک سو ازطریق پرسشنامه ومصاحبه شناخت وفهم دانشجویان را نسبت به جهانی شدن وبعد سیاسی آن ارزیابی گردد، از سوی دیگر محقق تلاش کرده تا تاثیرات سیاسی جهانی شدن برروی زندگی، دانش درباره سمبل های جهانی، محصولات جهانی ونمادهای های جهانی وفهم مفاهیم پایه جهانی شدن درمیان دانشجویان مورد بررسی قرار دهد. جهانی شدن به عنوان یک نیروی اصلی در قرن 21 تاثیرات اساسی برجنبه های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه ایران برجای گذاشته است. تاثیرات سیاسی جهانی شدن در ایران بویژه در میان دانشجویان بعنوان نمونه ای از جامعه ایران بیشتر در حوزه امور روزمره زندگی، ایجاد شخصیت های جهانی، گسترش سمبل های و نهاد های جهانی نمود پیدا کرده است. گرایش نسبت جامعه جهانی و افزایش آگاهی درباره حقوق سیاسی و اجتماعی از دیگرتاثیرات جهانی شدن در ایران بوده است.

کلیدواژه‌ها