واکاوی عناصر تشکیل دولت در اسطوره‌های هویت‌ساز ایران باستان

نوع مقاله: مقاله مستخرج از رساله دکترا

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان،ایران

2 دانشیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه اصفهان

چکیده

اسطوره‌ها دارای حقایقی هستند که در پشت بزرگ‌نمایی‌ها و غلو آنها پنهان شده است. آنها با روایت چگونگی پیدایش، دانسته‌ها و... با نقل و نمایش، افراد را برای زندگی آماده کرده، جامعه‌پذیر نموده، ثبات و  نظم اجتماعی و سیاسی را فراهم کرده، برای فرد و جامعه هویت ساخته و بسیاری کارکردهای این‌گونه دیگر دارند. سرزمین‌ها و اقوام کهن که در طول تاریخ تداوم یافته‌اند، دارای اسطوره‌هایی هستند که هویت آنها را در میان مردمان جهان تعیین کرده و به آنها غیریت می‌بخشند. ایران، از جمله سرزمین‌های کهنی است که دارای اسطوره‌هایی با قوام و حماسه‌هایی ملی است که هر دوره تاریخی باززایی شده‌اند. از این رو این مقاله در تلاش است تا با واکاوی عناصر تشکیل دولت در هویت ایرانی، دلایل و چگونگی تداوم وجود و بقای ایران در طول تاریخ را نشان دهد. پرسش اصلی مقاله آن است که چه عناصر هویت‌سازی برای تشکیل دولت در اساطیر و فرهنگ ایران باستان می‌توان یافت؟ روش بررسی این پرسش نیز تاریخی- توصیفی است و یافته مقاله نشان می‌دهد که می‌توان مجموعه متناظری از عناصر تشکیل دولت را همچون وجود سرزمین، جمعیت، حکومت و حاکمیت در اسطوره‌های ایران باستان یافت. البته این توجه نیز در مقاله وجود دارد که تاریخ ایران باستان به‌گونه‌ای غیرواقعی مدرن نشان داده نشود.
   

کلیدواژه‌ها