تأثیر عوامل اقتصادی بر رفتار انتخاباتی رأی‌دهندگان در انتخابات مجلس شورای اسلامی (حوزه انتخابیه ایلام)

نوع مقاله: مقاله مستقل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی (گرایش مسائل ایران)، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

رفتار انتخاباتی از مسائل اساسی در حوزه جامعه شناسی است. به عبارتی، رفتار انتخاباتی کنشی اجتماعی است که نمی‌توان آن را بیرون از بافت و ساخت اجتماعی و اقتصادی تحلیل کرد. از عوامل تأثیرگذار در رفتار انتخاباتی میتوان به تأثیر اقتصادی اشاره کرد. در واکاوی رفتار انتخاباتی می‌توان به انتخاب عقلانی افراد رأی‌دهنده در فرآیند رأی‌دهی اشاره نمود؛ یعنی افراد به منافع اقتصادی حاصل از رأی‌دهی می‌اندیشند. به عبارتی، ایده اصلی نظریه انتخاب عقلانی بر دو چیز تأکید دارد: یکی منافع و دیگری هزینه. در این‌جا رأی‌دهنده فردی است عقلانی که می‌کوشد کوتاه‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه را برای تأمین منافع خود برگزیند. از متغیرهای اساسی اقتصادی در فرآیند رأی‌دهی می‌توان به فقر، بیکاری، گرانی، تورم و ... اشاره کرد. روش تحقیق با استفاده از روش پیمایشی و از طریق ابزار پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه حوزه انتخابیه ایلام است. تعداد 400 نفر از افراد 18 سال به بالا به عنوان معرف به شیوه تصادفی انتخاب شدند. از اعتبار صوری برای روایی و آلفا کرونباخ برای پایایی ابزار تحقیق استفاده شده است و از روش آماری لجستیک به بررسی فرضیات پرداخته شده است. یافته ها و نتیجه گیری بر اساس دستاوردهای پژوهش، تأثیر فقر اقتصادی را مورد تأیید قرار داده است، اما اثرگذاری عوامل بیکاری و تورم تأیید نشده است. شاید علت این امر تأکیدی بود که مخاطبان به زعم خود بر فقر اقتصادی داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات