علل بقای شبکه های اقتصادی سازمان های تروریستی در خاورمیانه در عرصه ارتباطات سیاسی

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکترا

نویسندگان

1 دانشیار گروه روابط بین الملل، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکزی، ایران

2 دانشجوی دکترای روابط بین الملل، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکزی، ایران

چکیده

تأمین بودجه،موتور محرکه انجام عملیات سازمان های تروریستی (سازمان‌های مسلح سلفی ملّی و فراملّی) در خاورمیانه است.این درحالی است که برخی از این سازمان‌ها نظیر طالبان و داعش با تاسیس به اصطلاح دولت هزینه‌های رفاهیِ مناطق تحت سیطره خود را نیز بر مخارج نبرد و بقای خود بار کرده‌اند. لذا بررسی الگوهای متفاوت حاکی از این واقعیت است که سازمان‌های مسلح سلفی ملّی و فراملّی در خاورمیانه با برخورداری از شبکه مالی گسترده غیر دولتی به خودگردانی دست یافته‌اند. اما این واقیت به نظر می رسد که این خودگردانی بر پایه اراده برخی دولت‌ها در استفاده از این سازمان‌ها برای تغییرمعینی در نظام بین‌الملل به منظور دست‌یابی به منافع نسبی‌انها استوار است. بر مبنای همین الگو، این سازمان های تروریستی در خاورمیانه همواره با تأمین منافع نسبی یک یا چند کنشگر دولتی، شبکه تأمین بودجه و در نتیجه بقای خود را حفظ کرده‌اند. با اتکاء به آموزه‌های واقع‌گرایی درباره خصوصیات آنارشیک نظام بین‌الملل، تنها راه ایجاد خدشه یا نابودی شبکه مالی سازمان‌های مسلح سلفی ملّی و فراملّی در خاورمیانه ، بکارگیری راهکاری برای افزایش هزینه‌های تغییر در نظام بین‌الملل و جلوگیری ازدست‌یابی برخی از دولت ها به منافعی است که ازاین روند حاصلشان می گردد

کلیدواژه‌ها

موضوعات