بررسی جایگاه تفکر پست مدرن در نظام های بزرگ سیاست جنایی دنیا با تاکیدی بر سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله مستقل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی واحد قشم دانشگاه آزاد اسلامی قشم ایران

2 دانشیار گروه حقوق کیفری دانشگاه علامه طباطبایی تهران

3 استادیار گروه حقوق کیفری دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده

جرمشناسی پسامدرن بعنوان یکی از جدیدترین نظریات جرم شناسی انتقادی ؛ بدیده جرم را عمدتا برساخته نظام سیاسی و فرهنگی حاکم بویژه تحت تاثیر گفتمانهای غالب در جامعه مطرح می کند لذا جرم بعنوان یک واقعیت عینی و خارجی وجود ندارد بلکه باید آنرا بعنوان یک بدیده ذهنی و از تولیدات حاکمیتی نگریست که در پسترهای جامعه بوجود آمده و روابط مبتنی بر قدرت از آن حمایت میکند. با توجه به پیشگفته این پژوهش ضمن برسی صورت بندی مدلهای سیاست جنایی اعم از توتالیتر، لیبرال ، توتالیتر فراگیر، نظام های آنارشیستی –خودگردان- و نظام های هنجار ساز همچون اسلام ، چین و ...... بدنبال جایگاه تفکر پست مدرن در این مدلهاست. به دیگر سخن ، نگارنده با فیش برداری های گوناگون از انواع سیاست های جنایی دنیا ، جهت گیریها و تصاویری که از مفهوم جرم و انحراف .....در این مدلها صورت بندی می شود را با تفکر پست مدرن برسی می کند. بعبارت دیگر در پی آنیم مدل نزدیک به تفکر پست مدرن شناسایی و مورد بحث قرار دهیم. برآمد مقاله به جهت باسخ های محلی، ترک خورده ، متکثر و مردمی بودن نظام های آنارشیستی و خودگردان موید قرابت و همراستایی این مدل با تفکر پست مدرن میباشد. از دگر سو مدل توتالیتر و بویژه نظامهای فراگیر بدلیل جرم انگاری سوگرایانه و جهت دار با خصیصه گزینشی و جانبدارانه تدوین قوانین وفق گفتمان غالب در جامعه در تضاد با تفکر پست مدرن میباشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات