شناسایی و تحلیل وضعیت ابعاد حکمرانی خوب در سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

نوع مقاله: مقاله مستخرج از رساله دکترا

نویسنده

دانشجوی رشته مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش شناسایی و تحلیل وضعیت ابعاد حکمرانی خوب در سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی، با هدف طرح راه‌ حل ‌هایی برای بهبود وضعیت حکمرانی خوب است. این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی- پیمایشی است و روش های اکتشافی ، تحلیل محتوا و آمیخته در آن به‌ کار رفته است. جامعة آماری پژوهش، در شناسایی ابعاد و شاخص‌ها، سی نفر از خبرگان ‌اند و در تحلیل وضعیت آن، 408 نفر شرکت داشته ‌اند و بر اساس فرمول کوکران، 198 نفر از مدیران و کارکنان در مقام نمونة آماری در نظر گرفته شده‌ اند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌ای محقق‌ساخته است که روایی آن از طریق خبرگان و تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن با محاسبة آلفای کرونباخ (89/0) تأیید شده است. یافته‌ های پژوهش نشان می دهد که به ‌ترتیب در ابعاد کیفیت مقررات، حاکمیت قانون، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف، اثربخشی و کارآیی، و نتیجه‌ گرایی بیشترین فاصله میان وضع موجود و وضع مطلوب دیده می‌شود در نهایت به منظور بهبود وضعیت هر یک از ابعاد حکمرانی خوب راهکارهایی ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات