آینده پژوهی جامعه مدنی در ایران با تاکید بر روش تحلیل لایه لایه علت هاCLA

نوع مقاله: مقاله مستخرج از رساله دکترا

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری گروه علوم سیاسی، واحد تهران (علوم و تحقیقات)، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران (علوم و تحقیقات)، ایران

2 دانشیار گروه علوم سیاسی، واحد تهران (علوم و تحقیقات)، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران (علوم و تحقیقات)، ایران

چکیده

جامعه مدنی از جمله مباحثی است که مورد توجه اندیشمندان زیادی قرار گرفته است و حوزه های گوناگون علمی هم چون حقوق ،علوم سیاسی ،مدیریت ، جامعه شناسی و ... را در برمیگیرد .

مفهوم جامعه مدنی در درون گفتمان مدرنیستی توسعه جایگاه ویژه ای دارد مروری بر نظریات توسعه سیاسی پس از جنگ جهانی دوم نشان می دهد که تکوین و شکل گیری جامعه مدنی یکی از شرایط اساسی توسعه سیاسی و در حقیقت پیش شرط تحقق همه شرایط دیگر است .زمینه های شکل گیری جامعه مدنی در ایران با دشواری های زیادی رو به رو بوده است . اما ادامه این روند با توجه به تغییرات و پیشران هایی که در این حوزه وجود دارد امکان پذیر نیست . هدف از پیاده سازی روش (CLA ) که سهیل عنایت الله آن را طراحی کرده است این است که با تحلیل لایه لایه ای علت ها ،ساخت شکنی پدیده های اجتماعی و با رسیدن به در ک عمیق از لایه ها ی زیرین مسائل و مشکلات ،به در ک عمیق تری نسبت به موضوع برسیم .

کلیدواژه‌ها

موضوعات