موانع تحقق خط لوله تاپی بر اساس نظریه همگرایی

نوع مقاله: مقاله مستقل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روابط بین الملل، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

2 دانشجوی دکتری روابط بین الملل، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

چکیده

چکیده
ترکمنستان یکی از جمهوری های استقلال یافته از اتحادیه جماهیر شوروی است که با دارا بودن منابع عظیم گاز طبیعی، از دیرباز دارای موقعیت برجسته ژئواکونومیکی بوده است. در این راستا رهبران ترکمنستان برای بهره برداری از این موقعیت به دنبال تنوع بخشی به بازارهای صادراتی و کسب آزادی عمل بیشتر از روسیه از طریق ساخت خط لوله انتقال گاز به افغانستان، پاکستان و هند هستند. علی‏رغم نیاز فراوانی که این کشورها به تحقق و عملی‏شدن خط لوله تاپی دارند، با این حال هنوز این طرح به مرحله اجرا نرسیده است. پرسش اصلی مقاله این است که چه موانعی باعث شده تا این خط لوله تاکنون به مرحله اجرا در نیاید؟ فرضیه اصلی مقاله بر این امر تاکید دارد که موانعی نظیر اختلافات هند و پاکستان، اختلافات افغانستان و پاکستان، موضع‏گیری روسیه نسبت به خط لوله تاپی و تلاش برای حفظ انحصار بر خطوط انرژی و گروه‏های تروریستی باعث تاخیر و ایجاد موانع در اجرای عملیات احداث خط لوله تاپی شده‏اند. بر این اساس پیش‏بینی می‏شود خط لوله تاپی در کوتاه یا میان‏مدت تحقق نیابد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی_تحلیلی و بر اساس مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات