سیاست‌گذاری گردشگری و جایگاه بین‌المللی آن با تأکید بر احیای گردشگری در شهرستان‌مشهد

نوع مقاله: مقاله مستقل پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دکتری مدیریت، عضوهیئت علمی دانشگاه پیام نور، ایران.

چکیده

چکیده
زمینه و هدف:توسعه صنعت گردشگری مهم‌ترین فعالیت اقتصادی جهان و ایجاد رضایت گردشگران از خدمات ارائه‌شده از مهم‌ترین عوامل افزایش درآمد جهانگردی و رونق فعالیت‌های هتلداری بوده و برنامه‌ریزی در زمینه ارائه خدمات در مکان‌های اقامتی نقش مهمی در نگرش مثبت گردشگران و ایجاد مزیت رقابتی و برند ملی در اذهان گردشگران دارد. هدف از این تحقیق شناخت نقش استراتژیهای احیای خدمات در سیاست‌گذاری گردشگری هست که این مطالعه در دو فاز انجام‌شده است .
روش:مقاله حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی- تحلیلی هست جامعه و نمونه آماری(سرشماری). تحقیق حاضر کلیه گردشگران شاکی از ارائه خدمات بوده، که در شهرستان مشهد در بازه زمانی خرداد ماه 1391 اقامت داشته اند و پرسشنامه استاندارد اکیز و ارسلی 2007 مبنا قرارگرفته است.
فرضیه ها: استراتژی‌های احیاء خدمات(پوزش خالصانه، فوریت، توضیح، توجه). تأثیر معنادار مثبتی در رضایت گردشگران شاکی شهر مشهد دارد. رضایت گردشگران شاکی تأثیر معنادار مثبتی بر وفاداری گردشگران دارد و رضایت و وفاداری گردشگران تأثیر معنادار مثبتی بر ارتباطات کلامی دارد و سیاستگذاری گردشگری با توجه به استراتژیهای احیای خدمات منجر به افزایش گردشگران در بلند مدت می شود.
نتایج: اطلاعات آماری موجود و ادبیات تحقیق با کمک نرم‌افزار vensim به تشریح سناریوهای مختلف شامل درجه جذابیت نزد گردشگران، تربیت و به‌کارگیری کادری آموزش‌دیده و مجرب، کیفیت نیروی انسانی، کیفیت خدمات، هزینه تمام‌شده گردشگران(قیمت).، و حل‌وفصل سریع ادعاها و شکایات گردشگران بودند که هم در برند سازی صنعت گردشگری هم در افزایش گردشگران می‌تواند تأثیر داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات