رویای ابر قدرتی سخت افزاری و واقعیات جهان نو؛ ادراک تاریخی برندینگ و تصویر ملی روسیه در ایران

نویسنده

علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده

امروزه کشورهای مختلف با توجه به عوامل تاریخی و فرآیندهای ساخت برندینگ و تصویر سازی در عرصۀ داخلی، منطقه ای و بین المللی، به روشهای مختلفی توسط مخاطبان کشورهای دیگر ادراک می شوند. مقاله حاضر با روشی توصیفی – تحلیلی و با تشریح مفهوم برندینگ و تصویر سازی ملی ، تصویر و برند روسیه را در دنیای امروز با تاکید بر ایران بررسی می کند. سوال اساسی پژوهش حاضر این است که اصولاً تصویر و برندینگ روسیه در ایران امروز چگونه ادراک می شود؟ در پاسخ به سوال، فرضیه اساسی مقاله حاضر این است که تصویر روسیه در محیط پیرامونی از جمله ایران و بین المللی تصویری منفی بوده که بخشی از آن بر مبنای کمپین تبلیغاتی شدید رسانه ای در غرب و بخشی دیگر بر مبنای دلایلی تاریخی و رویای ابرقدرتی سخت افزاری و قلدرمآبی امروز حلقه بسته سیاستمداران و نخبگان الیگارشی روسی می باشد که میراث حکومت شوروی است. بر همین اساس برند و تصویر روسها در بین جامعه مدنی ایران و تا حدوی غرب (جدا از بحث دولتها) بر مبنای دلایل تاریخی و سیاسی مشترک است و این تصویر منفی و تیره بوده است. عامل اساسی این تصویر منفی روسیه در ایران، تاریخ می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات