مسئولیت بین المللی دولت ایالات متحده امریکا از اعمال تحریم های یک جانبه برعلیه جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله مستقل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی حقوق بین الملل ، واحد اصفهان – خوراسگان ، دانشگاه آزاد اسلامی،اصفهان،ایران

2 استادیار گروه حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان ، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران.

چکیده

مسئولیت بین المللی یکی از اساسی ترین نهادهای حقوقی بین المللی است که موجد حق وتکلیف برای اعضای جامعه بین المللی بوده وجزء قواعد اولیه نظام بین المللی محسوب می شود. در مسئولیت بین المللی عمده توجهات به مسئولیت دولتها معطوف استکه زمینه ساز اسقرار حاکمیت قانون در جامعه بین المللی می باشد.از این رو، قائل شدن به مسئولیت بین المللی برای دولت ها باعث نظامندی حقوق بین الملل است،دولتها در جامعه بین المللی دارای حاکمیت و صلاحیت می باشند و از آنجا که آنها در جامعه بین المللی زندگی می کنند، بایدحقوق یکدیگر را رعایتنموده و اگر دولتی در اثر رفتار خود موجب ورود خسارت به دیگر تابعان فعال حقوق بین الملل گرددیا یک تعهد بین المللی از سوی یکی از این تابعان نادیده انگاشته وموجبنقض یک تعهد بین المللی شود این تابعانبا مطرح نمودن آن رفتارمی توانند مسئله مسئولیت و نقض یک تعهد بین المللی دولت وارد کنندهخسارت را پیش بکشند.هدف این نوشتار بررسی تحریم هاییک جانبهایالات متحده امریکا برعلیه جمهوری اسلامی ایران و مسئولیت بین المللیقائل شدن به آن دولت می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که این تحریم ها به طور یک جانبه وخارج از قطعنامه ها و مقررات منشورسازمان ملل متحدوضع شده ومغایربا موازین حقوق بین المللی و حقوق بشری است، همچنین ناقضتوافقات وتعهدات دوجانبه از جمله: عهدنامه مودت 1955، بیانیه الجزایر 1981و موافقتنامه برجام 2016 که موجب ورود خسارت های مادی و معنوی بر جمهوری اسلامی ایران شده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات