تاثیرحکمرانی خوب در رعایت حقوق بشر

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه حقوق بین الملل، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی

2 گروه حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز

3 گروه حقوق، دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده

افکار عمومی مسئولیت دولت‌ها را در ‌مطالبات حقوق بشری افزایش داده است. در تعقیب حقوق بشر، اراده‌ای بین‌المللی در حال شکل‌گیری می‌باشد به همین دلیل موضوع حقوق بشر و حکمرانی خوب در دستور کار نهادهای بین‌المللی قرار گرفته که منجر به صدور اسناد بین المللی فراوان گردیده است. مجموع این تحولات توقعات اداره مطلوب امور جامعه را گسترش داده و راه تضمین و رعایت حقوق بشر را در نوعی از حکمرانی می بیند که به «حکمرانی خوب » تغییر مفهوم داده است. حکمرانی خوب شکل آرمانی حکمرانی است که اداره امور عمومی را بر پایه شاخص هایی چون مسئولیت پذیری،حکومت قانون،پاسخگویی،کارامدی دولت،مبارزه با فساد،عدالت محوری و حق اظهار نظر اجرا نموده و حقوق بشر را تضمین می نماید. نگارنده در صدد است که رعایت و تضمین حقوق بشر جز در سایه حکمرانی خوب امکان پذیر نمی باشد اجرای حقوق بشر متضمن اجرای شاخص های حقوق بشری است که دستیابی به آنها حکمرانی خوب را محقق ساخته و اجرای حقوق بشر را تضمین می نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات