تهدیدات نظام اسلامی و راهبردهای مقابله با آن از منظر نهج‌‌البلاغه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین(ع)

2 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

نظر به اهداف متعالی نظام اسلامی، تضاد منافع نظام اسلامی با جبهه استکبار، نقش مکتب حیات بخش اسلام در معادلات سیاسی جهان، جایگاه نظام سیاسی اسلام در ساختار ژئوپلیتیک و ساختار ژئواستراتژی جدید جهان، پیچیدگی رفتار بازیگران در حوزه‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی  و تجارب تلخ تاریخ اسلام در ادوار گذشته از یک سو و از سوی دیگر نظر به چشم‌‌اندازی که مصحف شریف نهج البلاغه در خصوص تهدیدات متصور برای نظام اسلامی ترسیم نموده؛ موضوع این نوشتار« تهدیدات نظام اسلامی و راهبردهای مقابله با آناز منظر نهج‌البلاغه می‌باشد. نوشتار حاضر بر آن است تا با مطالعات اکتشافی در آن منبع بی بدیل با بهره‌گیری از متد علمی رایج، علاوه بر تبیین تهدیدات متصور بر امنیت نظام اسلامی راهبردهای دفع تهدیدات فوق را از نهج‌البلاغه احصاء و ارائه نماید. این تحقیق که نتیجه یک طرح پژوهشی است؛ از حیث هدف تحقیقی کاربردی، از حیث سطح تحلیل برخوردار از ماهیتی توصیفی–استنتاجی، از حیث رویکرد و طبقه‎بندی روش، کتابخانه­ای- اسنادی است. اطلاعات مورد نیاز پس تعیین شاخصها با مطالعات اکتشافی در آن منبع؛ مصادیق آن احصاء گردید. در راستای جمع آوری اطلاعات و سازماندهی نوشتار سه سؤال زیر طرح گردید:- تهدیدات پیش‌روی نظام اسلامی از منظر نهج‌البلاغه  برخوردار از چه ابعادی است؟- هر بُعد از تهدید برخودار از چه شاخص‌های است؟- نهج البلاغه در راستای مقابله با تهدیدات فوق چه راهبردهای ارائه نموده‌است؟ محقق براین باوراست نظر به نگاه بسیط و ژرف نهج‌البلاغه به تهدیدات و راهبردهای مقابله با آن؛ علاوه بر پیشگیری از حوادث گذشته،  پنج سطح امنیت در حوزه: امنیت سیاسی، امنیت اجتماعی، امنیت فرهنگی، امنیت اقتصادی، امنیت اعتقادی برای نظام اسلامی شکل می‌گیرد. که منجر به توسعه قلمرو همه جانبه برای نظام سیاسی می گردد

کلیدواژه‌ها