شبکه های اجتماعی و درکی نوین از هویت انقلاب اسلامی

نویسندگان

1 استادیارگروه علوم سیاسی،واحد لامرد،دانشگاه آزاد اسلامی،لامرد،ایران.

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد لامرد،دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران.

چکیده

شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان عنصری جدایی‌ناپذیر در سیاست معاصر شناخته می‌شوند. به همین دلیل، بررسی تغییرات سیاسی و اجتماعی بدون توجه به شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان رسانه‌ای اثرگذار و فراگیر امری ناقص به نظر می‌آید. فناوری اطلاعات از جمله اینترنت رواج گسترده‌ای در میان جامعه ایرانی دارد و از این جهت باعث شکل‌گیری گفتمانی نوین در عرصه سیاست و اجتماع شده است و یا اینکه تغییرات گسترده‌ای را در عرصه باورها و هنجارهای سیاسی پس از انقلاب اسلامی پدید آورده است. به همین دلیل پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که شبکه‌های اجتماعی چگونه و تا چه اندازه به درکی نوین از پدیده انقلاب اسلامی کمک می‌نمایند؟ در همین راستا، این فرضیه مطرح می‌شود که شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان عاملانی هویت‌ساز پس از انقلاب اسلامی باعث دگردیسی در هویت‌سازی انقلاب شده‌اند. پژوهش حاضر از ایده ژوزف نای به‌عنوان چارچوب نظری بهره می‌برد که می‌تواند راهکارهایی برای درک نوین از هویت انقلاب اسلامی به ما ارائه دهد. همچنین، روش تحقیق حاضر کیفی و از نوع توصیفی-تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات