تهدیدات اسرائیل و راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در مقابله با آن

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، گرایش سیاستگذاری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، اصفهان، ایران

چکیده

از زمان شکل گیری انقلاب اسلامی به دلیل نقش مباحث ایدئولوژیک، یک تقابل عمیق میان جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی صورت گرفته است. رژیم صهیونیستی، جمهوری اسلامی ایران را را در تضاد با امنیت و منافع ملی خود دیده است که در نتیجه ی این امر، سعی داشته است با راهبردهای مختلف به مقابله با جمهوری اسلامی ایران برخیزد. با توجه به این امر، سوال اصلی مقاله حاضر این است که راهبردهای نرم افزاری جمهوری اسلامی ایران در جهت مقابله با تهدیدات رژیم صهیونیستی کدام است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح شده است که بهره‌گیری از پتانسیل مذهب تشیع و آموزه های اسلامی در کنار تشکیل جبهه مقاومت، محورهای اساسی قدرت نرم ایران در مقابله با تهیددات رژیم صهیونیستی است. در این مقاله هدف اصلی، تشریح عرصه‌های قدرت نرم انقلاب اسلامی در مواجهه با تهدیدات رژیم صهیونیستی است و به این امر منتج می‌شود که استفاده از ترکیب قدرت نرم توسط جمهوری اسلامی ایران، موجب کاهش تهدیدات امنیتی رژیم صهیونیستی شده است. نوع روش پژوهش، توصیفی – تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه‌ای است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات