محیط‌شناسی تهدیدهای تروریستی در سطح جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

یکی از مسائلی که حول محور احساس امنیت عمومی مطرح می‌شود، موضوع تهدیدهایی است که منجر به ورود خدشه و زوال آن می‌گردد. امروزه یکی از عوامل اصلی که امنیت جمهوری اسلامی ایران را به خطر می‌اندازد، مسئله «تروریسم» است. رشد پدیده تروریسم در سال‌های اخیر و مطرح شدن آن به‌عنوان تهدیدی بزرگ علیه امنیت جمهوری اسلامی ایران از موضوعاتی است که بسیار جای توجه دارد و نظام جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با این تهدیدها نیازمند این می‌باشد که ابتدا به محیط‌شناسی این تهدیدها در سطح ملی بپردازد تا بدین وسیله احساس امنیت را در سطح جامعه برقرار نموده و آن را ارتقا بخشد؛ زیرا وضعیت نابه‌سامان ناشی از تهدیدهای تروریستی سبب خدشه‌دار شدن احساس امنیت عمومی می‌شود. پس باید با ایجاد تدابیر لازم که اولین آن، محیط‌شناسی منطقه ایران است، می‌توان در برابر این تهدیدها ایستادگی کرد. در محیط-شناسی تهدیدهای تروریستی، تهدیدهای تروریستی جریان‌های افراطی و هم‌مرزی با کشورهای همسایه نقش به‌سزایی در اخلال احساس امنیت عمومی دارند. هدف از این پژوهش این است که به محیط‌شناسی تهدیدهای تروریستی در سطح جمهوری اسلامی ایران پرداخته و بیان نماید که محیط‌شناسی، تهدیدهای تروریستی جریان‌های افراطی و هم‌مرزی با کشورهای همسایه چه تأثیری بر احساس امنیت عمومی در سطح جمهوری اسلامی ایران می‌گذارند. همچنین در این پژوهش، برای جمع‌آوری اطلاعات از روش توصیفی-تحلیلی و کتابخانه‌ای استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات