هئیت اتحاد اسلام و نقش آن در سیاستهای دول محور در جریان جنگ جهانی اول

نویسندگان

1 دانشجو دوره دکتری تاریخ اسلام، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 استاد گروه تاریخ، دانشگاه تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه تاریخ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

اتحاد اسلام نام سازمانی است که جایگاه آن در استانبول بود. این سازمان از آغاز دهه‌ی ۱۸۹۰ توسط برخی نویسندگان و مذهبیون هم چون سید جمال الدین اسد آبادی پدید آمد. اتحاد اسلام به دنبال جلب حمایت مسلمانان از خلافت اسلامی(عثمانی) و مبارزه با کشورهای استعمارگر بود. هیئت اتحاد اسلام، نام گروهی است که با آغاز جنگ نخست جهانی و تجاوز روسیه، بریتانیا و عثمانی به خاک ایران، توسط ناسیونالیست‌های دین مدار تاسیس گردید. نقطه عطف فعالیت هیأت اتحاد اسلام در سازماندهی و راهبری جنبش جنگل به فرماندهی میرزا کوچک خان بود. اما این قیام بومی فقط اسمی از اتحاد اسلام را با خود همراه کرده بود و در سیاستهای نهضت جنگل نمودی از پایبندی به مرام اتحاد اسلامی به چشم نمی خورد. جنگلی‌ها به فرماندهی میرزا کوچک‌خان در برخورد با نیروهای نظامی عثمانی نه تنها به آنها کمک نکردند بلکه عثمانی ها را در ردیف روسیه به چشم دشمن نگریستند و در مقابل نیروهای عثمانی در ایران به کارشکنی پرداختند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات