تبیین بحران افغانستان : بر اساس مدل مایکل برچر

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 استادیار و عضو هیأت علمی، واحد شاهرود، دانشگاه ازاد اسلامی، سمنان، ایران

3 استادیار و اعضای هیأت علمی، واحد شاهرود، دانشگاه ازاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

چکیده
بحران نظامی و امنیتی افغانستان ، پیچیده‌ترین و طولانی‌ترین بحران بین‌المللی ، بین طالبان و ایالات متحده پس از حوادث یازده سپتامبر 2001 رخ داده است. بحران پیش رو بر پایه مدل مایکل برچر در حوزه پرتنش جوامع موزائیکی با هویت های قومی – مذهبی و با حضور و نفوذ قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای در افغانستان شعله‌ور شده است. پیدایش بحران متأثر از متغیرهای مستقل و واسطه پس از ورود به هجدهمین سال خود به مانند همه جنگ‌ها با پایان خود، پیامدهای (متغیرهای وابسته) خواهد داشت. پرسش اصلی: علل اصلی پیدایش و پایداری بحران افغانستان کدامند؟ فرضیه: نگرانی‌های امنیتی، مبارزه با تروریستم بین‌المللی ، برقراری ثبات نسبی و جلوگیری از شکل‌گیری هژمون‌ رقیب در منطقه پیگیری می شود. بحران موردی افغانستان با رویکرد تحلیلی – تبیینی و به صورت کتابخانه‌ای بر پایه مدل پژوهشی – علمی مایکل برچر و بر اساس نظریه ثبات هژمونیک پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها