واکاوی چگونگی حمایت از پناهندگان از دیدگاه سیاسی و حقوق بشر دوستانه (ابعاد و رویکردها)

نوع مقاله: مقاله مستقل پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی علوم سیاسی گرایش مسائل ایران واحد علوم و تحقیقات تهران ،ایران

2 استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد،دانشکده حقوق، دانشگاه شاهد ،تهران، ایران

چکیده

تغییر نظام بین‌الملل در دو دهه گذشته ، و هچنین توجه بیشتر به بحث حقوق بشر. امروزه ما شاهد گسترش جایگاه حقوق‌بشر در سیاست خارجی کشورها در معنای عمودی و به ‌تبع آن، دگرگونی حاکمیت دولت‌ها و بازخورد آن در درون دولت ها هستیم. هنجارهای حقوق بشری ریشه در وجدان اخلاقی انسان دارند. و جدایِ از جنگ‌ها و آشوب‌های جهانیِ قرن بیستم را باید قرن پشتیبانی از حیات بشری دانست زیرا حقوق انسان بیش از آن که حق های قانونی باشند وجه حق های اخلاقی نیز دارند درعین حال از آغاز قرن بیستم تاکنون اسناد بین‌المللی بسیاری در پیوند با حمایت از بشر و گروه های انسانی مانند بیگانگان و اقلیت‌ها تدوین شده است. در این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که چقدر مقررات حقوق بین الملل بشر بر حقوق بین الملل سنتی در زمینه حمایت و توسعه حقوق بیگانگان، به ویژه در محدود کردن اصل حق حاکمیت دولت ها در برخورد با بیگانگان تأثیرگذار بوده است؟ آنچه به نظر می رسد این است که اگرچه اسناد بین المللی اصلی حقوق بشری (منشور حقوق بشر) و بسیاری از کنوانسیون‌های جهانی و منطقه‌ای، «حقوق بشر» را و در بعد خاص آن «حقوق بیگانگان» را مورد حمایت بین‌المللی قرار داده‌اند.

کلیدواژه‌ها