تأثیر تحولات سیاسی بر نقاشی معاصر ایران با تأکید بر آموزه های سیاسی انقلاب اسلامی

نویسندگان

1 گروه نقاشی دانشکده هنر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 گروه نقاشی دانشکده هنر، دانشگاه سوره، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر انقلاب اسلامی بر نقاشی معاصر ایران صورت گرفت. هنر به عنوان بخشی از زندگی بشر همواره دست‌خوش تغییر و تحولات بوده است. تغییر و تحولی که در بستر خود بر عوامل بیرونی مؤثر بوده و از همین عوامل تأثیر پذیرفته البته به نظر می‌رسد بیشتر این عوامل بیرونی بوده‌اند که بر دوش هنر و هنرمند سنگینی کرده و از ابزار برانگیختگی او محسوب می‌شوند. این پژوهش تلاشی است جهت بازشناسی عوامل مختلف تأثیرگذار که منشاء آن سیاست به معنی کلی در بستر تاریخ ایران معاصر و نقاط خاص زمانی که باعث خلق حرکت‌های هنری شده است. با توجه با یافته های مطالعه حاضر می توان چنین گفت که آن چه در طول تاریخ هنر بیشتر مورد توجه این وادی بوده عوامل اجتماعی است و این عوامل اجتماعی بیشتر بر گرفته از تحولات سیاسی است و سیاست مداران به عنوان محورهای اصلی جامعه بازیگران این صحنه هستند. بنابراین انقلاب اسلامی با تاثیر توام عوامل ذکر شده نقاشی معاصر ایران را تحت تاثیر قرار داده است. همانطور که نمود این تاثیر در آثار خلق شده کاملا پیداست. نقطه اوج و عطف اثر گذاری انقلاب اسلامی را بر روی نقاشی معاصر میتوان جنگ تحمیلی دانست که تمام آثار و نقاشی های ایجاد شده رنگ و بوی اهداف انقلاب را داشتند.

کلیدواژه‌ها