نگرشی بر تحولات حقوق بشری و آثارآن بر حاکمیت ملی کشورها

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، واحد بین الملل قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.

2 استاد تمام گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

در عصر حاضر موضوع حقوق بشر از جمله موضوعات تأثیرگذار در عرصه بین المللی محسوب می‌گردد. به شکلی که در طول سالیان گذشته نظاره‌گر تحولات بین المللی و ایجاد چالش‌هایی ناشی از مسئله حقوق بشر بر حاکمیت و امنیت ملی کشورها بوده‌ایم. آنچه مسلم است؛ فعالیت‌ نهادهای بین المللی و در رأس آنها سازمان ملل متحد در حوزه‌های گوناگون از جمله حقوق بشر، حاکمیت دولت‌ها را تأثیرپذیر از پیش ساخته است. بدین لحاظ به نظر می‌رسد که دیگر برداشت‌های سنتی از مفهوم حاکمیت در دوره کنونی در حوزه حقوق بین الملل قابل پذیرش نیست. زیرا چنین برداشت‌هایی تحت تأثیر تحولات حقوق بین الملل اعتبار خود را از دست داده و شواهد موجود نشان می‌دهد که به مرور اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها دچار تعدیل گشته است. در این نوشتار به بررسی آثار وضعی ساز و کارهای حقوق بشری از زوایای مختلف بر حاکمیت و امنیت ملی کشورها پرداخته شده و ارتباط فیمابین حقوق بشر و امنیت ملی کشورها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها