واکاوی استعارۀ امر جنسی در الاهیات سیاسی قبالایی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران ، ایران

2 دکترای تخصصی علوم سیاسی گرایش مسائل ایران واحد علوم و تحقیقات تهران ،ایران

چکیده

استعاره امر جنسی را می توان به آن دسته از تأملات الاهیاتی گفت که به طور کلی به موضوع امر جنسی از منظری الاهیاتی می­پردازد. این بخش از الاهیات، در یهودیت قبالایی (کابالایی) با الاهیات سیاسی پیوند خورده است توصیف این­گونه از سرزمین مقدس در درون خود حاوی احساسی همراه با تعصب و غیرت است؛ نظیر همان تعصبی که یک شوهر به همسر خود دارد. و نوعی الاهیات سیاسیِ امر جنسی را پدید آورده است. این اعتقاد الاهیاتی، که مروّج نوعی ناموس­پرستی جنسی-سیاسی بود، از دو طریق محقق می­شد به عبارت دیگر یهودیت قبالایی بر اساس مضامین جنسیِ کتاب مقدس، به تحلیل استعاریِ سیاست و اندیشۀ سیاسی خود می­پردازد. الاهیات سیاسی قباله این تحلیل را به طور ویژه در مفهوم بازگشت شخینا از تبعید یا زنِ دور افتاده از همسر خویش توضیح می­دهد که مبتنی بر نوعی رابطۀ تکوینی میان خداوند به مثابه شوهر و قوم بنی اسرائیل به عنوان همسر است. این رابطۀ زناشویی میان خدا و قوم بنی اسرائیل، در حوزۀ سیاسی به نوعی ناموس­گرایی الاهیاتی بدل می­گردد که ما در این مقاله در صدد شرح آن برآمده­ایم

کلیدواژه‌ها