بررسی عوامل سیاسی- اقتصادی موثر بر چالش های قومیتی (قوم کرد ایران)

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

چکیده

عوامل مختلفی در بعد داخلی و خارجی بر بروز ناآرامی ها و چالش های قومیتی تاثیر گذار است. این تحقیق از نظر ماهیت و هدف، کاربردی و از نظر نوع روش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری با توجه به تعداد کم آن ها به صورت تمام شمار و شامل کلیه اعضای هیئت علمی سه گروه علوم سیاسی، امنیت داخلی و انتظامی دانشگاه علوم انتظامی ناجا می باشند. ابزار سنجش پژوهش حاضر پرسشنامه 24 گویه ای است. اعتبار پرسشنامه به وسیله آلفای کرونباخ محاسبه و مقدار 0.927 به دست آمده است و به خاطر اینکه مقدار به دست آمده بالاتر از 0.7 است، بنابراین پرسشنامه از پایایی خوبی برخوردار است. در این تحقیق دو سوال مطرح شد: اول: آیا عوامل اقتصادی و سیاسی در بروز چالش های قومیتی قوم کرد ایران تاثیر داشته است؟ دوم: در صورت تایید فرض اول کدام یک از عوامل اقتصادی و سیاسی نقش موثرتری در بروز چالش های قومیتی قوم کرد ایران داشته است؟ با تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از پرسشنامه مشخص شد جواب سوال اول مثبت است. بدین ترتیب که میانگین نظرات پاسخگویان در مولفه سیاسی 3.788 بوده که بالاتر از 3 بوده درنتیجه عوامل سیاسی در بروز چالش های قومیتی قوم کرد ایران موثر بوده است. میانگین نظرات پاسخگویان در مولفه اقتصادی 4.249 بوده که بالاتر از 3 بوده در نتیجه عوامل اقتصادی نیز در بروز چالش های قومیتی کرد ایران موثر بوده است. در پاسخ به سوال دوم نیز باید گفت با توجه به اینکه میانگین عوامل اقتصادی 4.249 بوده بنابراین، مولفه اقتصادی نسبت به مولفه سیاسی، تاثیر بیشتری در بروز چالش های قومیتی قوم کرد ایران داشته است.

کلیدواژه‌ها