نقش نیروی انتظامی در مبارزه با قاچاق سوخت و بهبود آن

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی گرایش سیاست‌گذاری عمومی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران. (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران

چکیده

تحقیق حاضرباهدف بررسی نقش نیروی انتظامی درمبارزه با قاچاق سوخت و بهبود آن در جمهوری اسلامی ایران انجام شد.این تحقیق به لحاظ هدف ازنوع تحقیقات کاربردی وازمنظرروش کیفی ازنوع دلفی است.روش نمونه گیری غیرتصادفی و تعدادنمونه آماری این پژوهش را پانزده نفرازمدیران وصاحب نظران سازمان نیروی انتظامی تشکیل می دهد .روش جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته می باشد و روش تجزیه وتحلیل آماری با استفاده از روش تاپسیس فازی است. بعد از مصاحبه با افراد وصاحب نظران سیاست‌هایی که منجربه بهبودشرایط مبارزه باقاچاق سوخت توسط نیروی انتظامی می شکد ارائه که به 15 آیتم خلاصه شدوکه براساس نتایج روش تاپسیس،اجرای سیاست‌های تشویقی مالی برای نیروی‌هایی که کشف انجام می‌دهند (A12) رتبه اول راکسب کرده است.برخوردشدیدبانیروها وعواملی که درنیروی انتظامی باقاچاقچیان همکاری می‌کنند (A10) و اصلاح قوانین (A13) به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را کسب کرده است.
واژگان کلیدی: مبارزه با قاچاق سوخت, نیروی انتظامی,روش دلفی. سیاستگذاری .

کلیدواژه‌ها