مولفه های سیاست خارجی ترامپ در خاورمیانه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین الملل ، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد روابط بین الملل، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

3 استادیار روابط بین الملل، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار روابط بین الملل، گروه ارتباطات و علوم اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

برای اغلب تحلیل گران پیروزی ترامپ ، یک رویداد غیرمنتظره بودو مطالعه و تجزیه تحلیل سیاست خارجی ترامپ را از اهمیت بالائی برخوردار نمود. سیاست خارجی آمریکا از ابتدا تا سال 2016 اولویتها وشیوه های متفاوت داشته، اما ماهیت آن تغییر ناپذیر بوده است. مقالة حاضر به بررسی سیاست خارجی آمریکا و ترامپ درخاورمیانه می پردازد . این مقاله به ویژگی مولفه های کلیدی تعیین کننده سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه پاسخ می دهد. در پاسخ به این سوال به بررسی مهم ترین وشناخته شده ترین مولفه های سیاست خارجی آمریکا پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نظریه رئالیسم تهاجمی ضمن ماهیت بنیادی – نظری ،از ماهیت کاربردی برخوردار است. این نظریه پاسخ مناسبی به رفتار بازیگران نظام بین الملل داده است. این مطالعه از نوع نظری – بنیادی بوده و به روش توصیفی – تحلیلی با بهره گیری از منابع کتابخانه ای صورت پذیرفته است .