سیاست خارجی ترامپ و معمای امنیتی جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران.

2 استادیار گروه حقوق و علوم سیاسی، واحد پرند و رباط کریم، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

تحلیل و بررسی سیاست خارجی ترامپ و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از موضوعات مهم و نیازمند به پژوهش است. با روی کار آمدن دونالد ترامپ در سال 2016 م در آمریکا، سیاست خارجی این کشور دچار تغییرات اساسی شده است. ترامپ با اتخاذ راهبرد اول آمریکا و نفی مسئولیت‌های بین‌المللی و پیگیری سیاست خارجی منفعت‌طلبانه ناچار به مداخله‌گرایی گزینشی و سیاست خارجی تهاجمی شده است. خروج از معاهدات دو جانبه، چندجانبه و بین‌المللی مخاطراتی برای نظام بین‌المللی به وجود آورده است.
این مقاله در تلاش است تا تأثیر سیاست خارجی دولت ترامپ بر امنیت جمهوری اسلامی ایران را بررسی نماید. سؤال اساسی این پژوهش این است که سیاست خارجی و اقدامات ترامپ در خاورمیانه چه آثار و پیامدهای امنیتی بر ایران داشته است؟ پاسخ موقت به این سؤال به عنوان فرضیه پژوهش این است که سیاست خارجی و اقدامات دونالد ترامپ برای جمهوری اسلامی ایران مشکلات و تنگناهای امنیتی به وجود آورده است.
محقق با بهره گیری از نظریه رئالیسم تهاجمی به دنبال پاسخ به این سؤال است. از نتایج این پژوهش می توان اشاره کرد که آمریکایی‌ها به دنبال سلطه و هژمون بر منطقۀ خاورمیانه و ایجاد نظم سیاسی جدید در آن و تضعیف محور مقاومت هستند و این عناصر به شکل‌گیری معمای امنیتی برای ایران تبدیل شده است.

کلیدواژه‌ها