جایگاه حقوق سیاسی زنان در منشور حقوق شهروندی

نوع مقاله : مقاله مستقل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران. (نویسنده مسئول)

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

چکیده

حقوق سیاسی بیانگراین است که انسان بتواند در زندگی سیاسی-اجتماعی، کشور خود از راه انتخاب زمامداران، مقامات سیاسی شرکت جویند و یا در تصدی مشاغل سیاسی و اجتماعی کشور خود نایل آید یا در مجامع آزادانه، عقاید خود را به خوبی ابراز کند؛ از این رو منشور حقوق شهروندی نشان دهنده دغدغه دولت در آگاه سازی عمومی درباره حقوق شهروندی و نهادینه کردن احترام به حقوق بشراست. دراین راستا یکی از مهم‌ترین محورهای منشور حقوق شهروندی مسأله حقوق زنان است. براین اساس هدف از مقاله حاضر، بررسی وتحلیل میزان توجه به حقوق شهروندی زنان در قاموس منشور حقوق شهروندی می‌باشد. پژوهش فوق نشان دهنده این امر است که حقوق شهروندی زنان در منشور حقوق شهروندی درحد قابل قبولی مورد توجه قرار گرفته ولی با این حال نبود ضمانت اجرای مناسب از یک سو و برخی چالش‌های عملی و اجرایی از سوی دیگر حقوق زنان را در ایران با موانع جدی مواجه نموده است.

کلیدواژه‌ها