نقش ژئوپلیتیک ایران بر امنیت انرژی و تاثیر آن در رابطه با اتحادیـه اروپـا

نوع مقاله : مقاله مستقل پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی، گرایش روابط بین الملل، دانشگاه تهران،تهران، ایران(نویسنده مسئول)

2 دکتری علوم سیاسی. دانشیار دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی،دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

چکیده

امنیت انرژی یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های‌ هـمه‌ قـدرت‌های بـزرگ و کوچک اقتصادی و سیاسی جهان است که در استراتژی‌های امنیت ملی کشورها‌ در‌ اولویت‌ اول قرار دارد. یکی از ابزارهایی که جمهوری اسـلامی ایران مـی‌تواند بـه نحو مؤثری منافع‌ ملی‌ خود را با آن تأمین نماید، ژئوپلیتیک انرژی منحصر به فرد آن مـی‌باشد‌. علت‌ این امر، اهمیت و جایگاه بالای انرژی در امنیت انرژی اکثر مـصرف‌کنندگان و تـولید‌کنندگان‌ انـرژی‌ جهان‌ است. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ به تاثیر ژئوپلیتیک ایران بر امنیت انرژی دررابطه با اتحادیـه اروپـا می پردازد. سؤال اصلی پژوهش این می باشد که نقش ژئوپلیتیک ایران چه تاثیری در امنیت انرژی اروپا ایفا خواهد کرد؟ ایران به دلیل مزیت های ژئوپلیتیک خود جایگاه تعیین کننده ای در امنیت انرژی برای کشورهای اروپایی دارد. ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، نشان می دهد که برای اتحادیه اروپا، گزینه بهره برداری از فرصت های ایران به عنوان یکی از مطمئن ترین، نزدیکترین و ارزانترین گزینه های فرارو محسوب می شود که به دلایل سیاسی تاکنون محقق نشده است. اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﯾﮑﯽ از ﻗﻄﺐﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی واردﮐﻨﻨﺪه اﻧـﺮژی اﺳـﺖ. اﯾﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ واردات اﻧـﺮژی، ضرورت اتخاذ سیاست های راهبردی از سوی جمهوری اسلامی ایران را برای صاردات نفت و گاز به اتحادیه اروپا نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها