بررسی نقش دولت الکترونیک در اجرای خط مشی های کیفی صادرات نفت وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران با ارائه یک مدل مطلوب

نوع مقاله : مقاله مستقل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه مدیریت دولتی، واحد کرمان ، دانشگاه ازاد اسلامی ، کرمان ، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت دولتی ، واحد کرمان ،دانشگاه ازاد اسلامی ، کرمان ، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی ، واحد کرمان ،دانشگاه ازاد اسلامی ، کرمان ، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت دولتی ،واحد کرمان ، دانشگاه ازاد اسلامی ، کرمان ، ایران

چکیده

در این پژوهش، با مطالعه سازمانهای متولی صادرات نفت و نیز بررسی متفاوت و متنوع متولیان بخش امور بین المللی و مشتریان خطوط کشتیرانی محموله های نفت و سایر مطالعات بخش انرژی، حوزه های متفاوت (سیستمهای اطلاعاتی، تجارت الکترونیک و بازاریابی) یک مدل مطلوب واثربخش جهت سنجش نقشهای دولت الکترونیک موثر بر اجرای خط مشی کیفی صادارت نفت دولت از دیدگاه متولیان سازمانهای صادرات نفت، توسعه و تجزیه و تحلیل داده شده است. توانمند سازی خدمات یکپارچه، شفافیت و پاسخگوئی اثربخش، مشارکت و تصمیم گیری الکترونیکی، توسعه سرویسها و کاهش شکاف دیجیتالی، و پیوند همه این نقشها با رقابت پذیری و رتبه بندی جهانی از عوامل موفقیت و اثربخش نقشهای دولت الکترونیک پیشنهاد شده است و ارتباط آنان در یک فرایند منسجم و کارامد منبعث از تجزیه و تحلیل کارکردهای بومی مورد آزمون قرار گرفته است. برای آزمون مدل پیشنهادی، شرکت پایانه نفتی جزیره خارگ که بعنوان کلیدی ترین سازمان متولی ارائه صادرات نفت به مشتریان بین المللی شناخته میشود به عنوان حوزه تحقیق انتخاب و بعنوان یک رویکرد کمی برای آزمون مدل تحقیق استفاده شده است. در این روش »تحلیل آماری همبستگی« جهت آزمون فرضیه ها، استفاده شده است. نتایج تجزیه وتحلیل ها نشان داد که کلیه نقشهای معرفی شده در اجرای این مدل و روابط پیشنهادی مورد تایید است.

کلیدواژه‌ها