نویسنده = کریمی، مجید رضا
تعداد مقالات: 1
1. نقش ساختار سیاسی ایران در سیاستگذاری فرهنگی در کتب جامعه شناسی در آموزش و پرورش

دوره 15، شماره 48، پاییز 1398، صفحه 0-0

عنایت اله موحدی؛ مجید رضا کریمی