نویسنده = جمشیدی، محسن
تعداد مقالات: 2
1. بین الملل گرایی ایالات متحده بعد ازیازدهم سپتامبر2001 و سیاست خارجی جمهوری اسلامی

دوره 16، شماره 51، تابستان 1399، صفحه 0-0

محسن جمشیدی؛ حمید رضا سعیدی نژاد