نویسنده = کاظم زاده، علی
تعداد مقالات: 1
1. حقوق سیاسی مردم در اعمال نظارت بر دولت

دوره 13، شماره 41، زمستان 1396، صفحه 157-180

علی کاظم زاده