دوره و شماره: دوره 10، شماره 28، ناشر، پاییز 1393، صفحه 1-208 

شناسنامه علمی شماره

1. فهرست فارسی

صفحه 1-6


مقاله مستقل پژوهشی

2. شرکت‌های چندملیتی نوظهور و توسعه جنوب

صفحه 7-34

سعید میرترابی


6. دومینوی تحولات بهار عربی در بستر جهانی شدن و توسعه ارتباطات

صفحه 141-162

سیدجواد امام‌جمعه‌زاده؛ ساناز رستم جبری؛ فرزاد محمدزاده ابراهیمی