دوره و شماره: دوره 11، شماره 30، ناشر، بهار 1394، صفحه 1-184 

شناسنامه علمی شماره

1. فهرست و شناسنامه

صفحه 1-6


مقاله مستخرج از رساله دکترا

2. بررسی مشکلات فرایند مدرنیزاسیون در ایران معاصر و اثرات آن بر جهانی شدن

صفحه 7-34

یوسف احمدی قاسم آباد سفلی؛ گ.ن. ذاکرف


4. روش‌های اطلاع رسانی در شرایط تحریم بین‌المللی

صفحه 53-92

رضا کیمیایی؛ زهرا خرازی م. آذر؛ محمد سلطانی‌فر


شناسنامه علمی شماره

9. فهرست و چکیده انگلیسی

صفحه 185-196