دوره و شماره: دوره 11، شماره 32، ناشر، پاییز 1394، صفحه 1-187 

شناسنامه علمی شماره

1. فهرست و شناسنامه

صفحه 1-7


مقاله مستقل پژوهشی

2. توسعه جنوب در عرصه جهانی‌شدن

صفحه 7-31

احمد ساعی؛ قاسم ترابی


3. سیر تحول سیاست خارجی آمریکا نسبت به افغانستان بر اساس نظریات ژئوپلتیک

صفحه 33-52

محمدجعفر جوادی‌ارجمند؛ مائده کریمی قهرودی؛ محسن اخباری


شناسنامه علمی شماره

9. فهرست و چکیده انگلیسی

صفحه 172-180