دوره و شماره: دوره 11، شماره 32، ناشر، پاییز 1394، صفحه 1-187 

مقاله مستقل پژوهشی

2. توسعه جنوب در عرصه جهانی‌شدن

صفحه 7-31

احمد ساعی؛ قاسم ترابی


3. سیر تحول سیاست خارجی آمریکا نسبت به افغانستان بر اساس نظریات ژئوپلتیک

صفحه 33-52

محمدجعفر جوادی‌ارجمند؛ مائده کریمی قهرودی؛ محسن اخباری