دوره و شماره: دوره 11، شماره 33، ناشر، بهمن 1394، صفحه 1-194 

شناسنامه علمی شماره

9. فهرست انگلیسی و چکیده

صفحه 175-188