دوره و شماره: دوره 15، شماره 46، سردبیر، بهار 1398 
3. نظام سیاسی و حق پرسشگری از منظر فقه

صفحه 57-78

علی متقی؛ محمد هادی مهدوی؛ علی فلاحی سیف الدین؛ احمدرضا توکلی


6. رابطه توسعه و کیفیت حکمرانی از منظر اقتصاد سیاسی (مطالعه موردی: جمهوری اسلامی ایران)

صفحه 131-157

داریوش هوشمند ننه‌کران؛ محمد حسین اسماعیلی سنگری؛ رسول حسنیان زاویه