دوره و شماره: دوره 15، شماره 47، سردبیر، تابستان 1398 
2. بررسی نقش روشنفکران در به قدرت رسیدن رضاخان

صفحه 19-48

بیژن میرزائی؛ مرتضی محمودی؛ علی کریمی مله؛ علی اصغر زرگر


6. واکاوی شیوه های مدیریت بحران فدراسیون روسیه در مساله اوکراین

صفحه 117-143

محسن حبیبی؛ احمد بخشایشی اردستانی؛ سید علی طباطبایی پناه