دوره و شماره: دوره 15، شماره 48، سردبیر، پاییز 1398 
3. رویکرد روسیه در قبال نظم امنیتی خاورمیانه (2018-2010)

صفحه 47-64

ماهرخ شهرکی؛ محمد مهدی حسن راجی؛ مهدی طوسی


4. مفهوم دموکراسی و آزادی در حکومت اسلامی

صفحه 65-82

سید محسن احمدی؛ عباس صالحی نجف آبادی؛ قاسم ترابی


8. کارکرد سه‌جانبه‌گرایی در تامین ‌اجتماعی و نقش آن در توسعه شاخص‌های حکمرانی خوب

صفحه 157-179

علیرضا امیرپور؛ علیمحمد فلاح زاده؛ عبدالرضا برزگر؛ محسن نجفی خواه


مقاله مستقل پژوهشی

9. مقابله با تروریسم از طریق مدیریت ریسک

صفحه 181-204

نوروز کارگری