دوره و شماره: دوره 15، شماره 49، سردبیر، زمستان 1398 
1. تبیین بحران افغانستان : بر اساس مدل مایکل برچر

صفحه 0-0

مهرداد خادمی؛ امیرهوشنگ میرکوشش؛ احمد اشرفی


مقاله مستقل پژوهشی

7. تأثیر تحولات سیاسی بر نقاشی معاصر ایران با تأکید بر آموزه های سیاسی انقلاب اسلامی

صفحه 0-0

شهناز علی پوری مرالو؛ سهیلا دیزگلی