دوره و شماره: دوره 16، شماره 50، سردبیر، بهار 1399، صفحه 1-225 
2. موانع توسعه سیاسی در ایران معاصر با تاکید بر هویت سیاسی و فرهنگی

صفحه 21-38

سید محمدرضا موسوی؛ سید مصطفی ابطحی؛ مسعود مطلبی؛ بهرام بیات


3. گستره تعهدات اقتصادی و اجتماعی دولت در در رویکرد اندیشه لیبرال

صفحه 39-55

علیرضا عسکری؛ منصور فرخی؛ یاسر روستایی حسین ابادی


7. نقش نیروی انتظامی در مبارزه با قاچاق سوخت و بهبود آن

صفحه 127-150

محمد رئیسی؛ مسعود جعفری نژاد؛ اسماعیل شفیعی


8. نقش پذیری توده‌ها و فرودستان در سه رویداد اجتماعی مهم ایران در قرن بیستم

صفحه 151-171

امیرمسعود شهرام‌نیا؛ محمد کوراوند؛ مرضیه فدایی ده چشمه


مقاله پژوهشی

10. راهکارهای مقابله با آثار تحریم های آمریکا علیه نظام بانکی ایران

صفحه 195-225

روزبه پزشکی؛ ابو محمد عسگرخانی؛ منصور عطاشنه