دوره و شماره: دوره 16، شماره 52، سردبیر، پاییز 1399 

مقاله مستقل پژوهشی

1. تحلیل روابط ایران و عربستان؛ منطقه غرب اسیا مطالعه موردی یمن

صفحه 1-24

حمیدرضا شیرزادنشلی؛ خسرو وفایی؛ علی باقری زاده


2. بررسی توسعه نیافتگی ایران در عصر قاجار از منظر الگوی مفهومی دولت نرم میردال

صفحه 0-0

زهرا آریاکیان؛ علی اکبر امینی؛ اهورا راهبر؛ اصغر کیوان حسینی