دوره و شماره: دوره 16، شماره 52، سردبیر، پاییز 1399 

مقاله مستقل پژوهشی

1. تحلیل روابط ایران و عربستان؛ منطقه غرب اسیا مطالعه موردی یمن

صفحه 1-24

حمیدرضا شیرزادنشلی؛ خسرو وفایی؛ علی باقری زاده


مقاله مستقل پژوهشی

3. نقش ژئوپلیتیک ایران بر امنیت انرژی و تاثیر آن در رابطه با اتحادیـه اروپـا

صفحه 45-72

جواد جوزی ده سفید؛ مجید توسلی رکن آبادی


5. بررسی ابعاد و مولفه های حاکمیت قانون در توسعه فراگیر و پیامدهای سیاسی آن

صفحه 97-117

علی اکبر نصیری خلیلی؛ احمدرضا بهنیافر؛ علی پورقصاب امیری


مقاله مستقل پژوهشی

7. جایگاه حقوق سیاسی زنان در منشور حقوق شهروندی

صفحه 141-160

محسن امامی قشلاق؛ آرزو حسینیه


8. نافرمانی مدنی به مثابه یک فرصت برای دولت های پاسخگو و شهروندان خوب

صفحه 161-180

حمید وطن خواه؛ سید محسن ظریفکارفرد؛ حمید ضرابی؛ روح اله رحیمی