دوره و شماره: دوره 16، شماره 52، سردبیر، پاییز 1399 
1. بررسی توسعه نیافتگی ایران در عصر قاجار از منظر الگوی مفهومی دولت نرم میردال

صفحه 0-0

زهرا آریاکیان؛ علی اکبر امینی؛ اهورا راهبر؛ اصغر کیوان حسینی