دوره و شماره: دوره 12، شماره 34، ناشر، بهار 1395، صفحه 1-186 

شناسنامه علمی شماره

1. شناسنامه و فهرست

صفحه 1-7


مقاله مستخرج از رساله دکترا

2. آسیب‌شناسی سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 7-26

مرتضی مقتدائی؛ علیرضا ازغندی


مقاله مستقل پژوهشی

3. بررسی تطبیقی حق و تکلیف از دیدگاه شیخ فضل‌الله نوری و علامه نائینی

صفحه 27-47

فرامرز میرزازاده؛ شهین دخت پاکزاد


مقاله مستخرج از رساله دکترا

5. رویکرد سه‌گانه حمایت، وساطت و مداخله آمریکا: مقایسه مصر جدید و ایران

صفحه 49-73

مهدی حبیب اللهی؛ حسین مسعودنیا


شناسنامه علمی شماره

9. فهرست و چکیده انگلیسی

صفحه 170-180