دوره و شماره: دوره 12، شماره 36، پاییز 1395، صفحه 1-220 

مقاله مستخرج از رساله دکترا

1. الگوی حکمرانی خوب؛ جامعه همکار و دولت کارآمد در مدیریت توسعه

صفحه 7-40

سیدجواد امام‌جمعه‌‌زاده؛ امیرمسعود شهرام‌نیا؛ روح الله صفریانی


مقاله پژوهشی

4. عملکرد بنیادگرایی اسلامی در برابر جهان غرب

صفحه 99-123

جمیل حسن‌پور؛ محمد قنبری